Chương trình Kiến Tạo Siêu Nhân diễn ra ngày 02/06

Chương trình Kiến Tạo Siêu Nhân diễn ra ngày 02/06